GDPR

GDPR

Persondataforordningen (GDPR)

Dataansvarlig
Grundejerforeningen NY SKEJBY er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores
medlemmer og samarbejdspartnere. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte os via
nyskejby@nyskejby.

Behandlingsaktiviteter
Som dataansvarlig jf. GDPR har vi følgende behandlingsaktiviteter:
Besøg på hjemmeside
Kommunikation med medlemmer og samarbejdspartnere

Kommunikation med medlemmer
Når du kontakter os via kontaktformularen på hjemmesiden, på mail eller over telefon giver du os
personoplysninger. De mest almindelige oplysninger vi behandler, er navn, e-mail og
telefonnummer. Disse personoplysninger indsamler vi for at kunne indgå i en dialog og svare på
spørgsmål.
Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er i databeskyttelsesforordningens artikel
6, stk. 1 litra f

Samarbejdspartnere
Vi har behov for at kommunikere med vores samarbejdspartnere, så vi sikrer os, at ydelsen leveres
korrekt. Herigennem kan vi behandle oplysninger om navn, adresse, ydelser, særlige aftaler,
betalingsinformationer og lignende.
Hjemlen til at behandle disse personoplysninger er i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1
litra b.
Når ydelsen er leveret og eventuelle udestående er afsluttede, så vil vi umiddelbart herefter slette
personoplysningerne.

Informationsbrev
Vi har et Informationsbrev, som det er frivilligt at tilmelde sig – og du kan altid framelde dig dette
igen.
Formålet med Informationsbrevet er at sende de tilmeldte mails med ny information om, hvilke
projekter der arbejdes på, og hvad der sker i området.

Vi vil kun sende dig mails, hvis du har givet dit aktive samtykke til dette. Det kræver i første
omgang, at du angiver din mailadresse, som vi efterfølgende sender en mail til, således at du kan
bekræfte tilmeldingen. På denne måde, så sikrer vi, at du rent faktisk selv har tilmeldt dig
nyhedsbrevet dvs. afgivet aktivt samtykke.
Vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger (dvs. mailadressen) i forbindelse med
nyhedsbrevet vil være databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a.
Vi vil behandle dine personoplysninger, så længe at du stadig er tilmeldt informationsbrevet. Ved
afmeldelse af nyhedsbrevet, så stopper vi også med at sende dette til dig. Har vi ikke sendt dig et
informationsbrev i 2 år, så bortfalder dit samtykke som følge af vores passivitet.
Ved framelding af informationsbrevet, så gemmer vi dit nu tidligere samtykke i 2 år efter at det
senest er anvendt pga. forældelseskrav jf. Forbrugerombudsmandens spamvejledning afsnit 11.3.

Bogføring
Vi skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer fakturaer og
lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger
som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse.
Vores hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er databeskyttelsesforordningens
artikel 6, stk.1 litra.
Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet.

Videregivelse af personoplysninger
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand.

Behandlingssikkerhed
Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og
organisatoriske foranstaltninger.
Vi har lavet risikovurderinger af vores behandling af personoplysninger, og har herefter indført
passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at øge behandlingssikkerheden.

De registreredes rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af
oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere
oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores
almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har
ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra
opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende
eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine
personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte
markedsføring.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt
anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig
til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder,
som du finder på www.datatilsynet.dk.
Tilbagetrækning af samtykke
Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at
trække dit samtykke tilbage.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler
dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
Vi vil generelt opfordre dig til at læse mere om GDPR, så du er opdateret på reglerne.