GENERALFORSAMLINGEN 2021

Årets generalforsamling afvikles 4. november 2021 kl. 19:00

Alle foreninger skulle nu have modtaget en invitation, skulle jeres forening ikke have modtaget denne bedes i straks rette henvendelse til bestyrelsen 

Mvh Bestyrelsen

Uddrag fra vedtægterne §10.

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig
meddelelse til de valgte repræsentanter for storparcellerne og parcelforeningerne. Den
enkelte storparcel/parcelforening er pligtig til at oplyse grundejerforeningens bestyrelse om
navn og adresse på de valgte repræsentanter.


Er I i tvivl om om vi har jeres mails så kontakt bestyrelsen på 

Fakta om grundejerforeningen:


Grundejerforeningen er ansvarlig for Veje, stier og fælles arealer i delområde 10, 11 og 12 i Aarhus kommunes lokalplan 366, der omfatter området mellem Randersvej, Skejby Busvejen, Skejbyvej og Skejbygårdsvej. 


Områdestørrelse:   ca. 46 HA 

Længden af veje der vedligeholdes af grundejerforeningen: 4.577,4 meter eller 19.453,95 m2 

Længden af stier der vedligeholdes af grundejerforeningen: 1987,7 meter eller 4.472,33 m2 

Samlet asfalt areal der vedligeholdes: 6.565,1 meter eller 23.926,28 m2 

Delområder: 12 (hvor grundejerforeningen ejer 3 delområder (X, XI og XII) 

Storparceller: 35  

Antal bolig m2:  106.817 m2 

Erhvervs-m2:  9.748 m2 

Antal boliger:  1.616 enheder 

Kontingent pr. m2:  6,50 på årsbasis (2020). 


Foreningens adresser: 

Konstitueret formand: 

Thorkild Steenberg 

Ladefogedvej 15, Skejby 

8200  Aarhus N 

Email: nyskejby@nyskejby.dk  

Telefon: 86 78 38 01 

 

Kasserer/bogholderi/kontingent/mellemværender: 

Poul Lorensen 

Skejbytoften 35, Skejby 

8200  Aarhus N 

Email: pl@nyskejby.dk  

Telefon: 53 74 25 11